Pożyczki płynnościowe od PFR

Pożyczki płynnościowe od PFR
Pożyczka płynnościowa jest przeznaczona do wsparcia firm mikro-, małych oraz średnich z terenu województwa podkarpackiego - jest to pożyczka, która ma zapewnić płynność finansowania w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 oraz wprowadzanych obostrzeń epidemiologicznych. W ramach pożyczki mogą być przede wszystkim finansowane sprawy związane z bieżącym utrzymaniem firmy oraz zapewnieniem jej wspomnianej płynności finansowej.

Środki z pożyczki płynnościowej https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta/pozyczki-plynnosciowe.html od Podkarpackiego Funduszu Rozwoju nie mogą być przeznaczone na refinansowanie wydatków, na które otrzymano wcześniej dofinansowanie czy to w formie dotacji, czy pomocy zwrotnej. Co więcej, wszystkie środki z pożyczki nie mogą być związane z finansowaniem zakupów aktywów finansowych, które są przeznaczone do obrotu, jak i zakupem nieruchomości przeznaczonych do obrotu. Finansowanie działalności ze środków PFR nie przysługuje przedsiębiorcom zajmującym się wytwarzaniem, przetwórstwem czy wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, a także treści pornograficznych, czy materiałów wybuchowych oraz broni. Co więcej, z pożyczki płynnościowej nie wolno refinansować pożyczek, kredytów czy rat leasingowych.  

Pożyczka płynnościowa od PFR może zostać przekazana na bieżące wydatki, np. wynagrodzenie pracowników, a nawet składowe należne ZUS i US, a także zobowiązania publiczno-prawne, zatowarowanie i półprodukty, spłatę zobowiązań handlowych czy pokrycie kosztów związanych z użytkowaną infrastrukturą. Tak więc pożyczka płynnościowa jest przeznaczona do finansowania niezbędnych wydatków do zapewnienia ciągłości firmie. Z pożyczki są finansowane wyłącznie wydatki w kwotach brutto, a więc z podatkiem VAT bez względu na to czy pożyczkobiorca ma możliwość odzyskania podatku VAT. Wszelkie wydatki mogą być poniesione od dnia podpisania umowy pożyczkowej - pożyczkobiorca, aby rozliczyć się z wydawanych środków, musi dostarczyć do Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oryginały faktur, a także dokumentów świadczących o wydanych pieniądzach, a więc świadczących o wartościach dowodowych, jak i formularz rozliczenia pożyczki i potwierdzenie płatności. Od środków pożyczki płynnościowej nie są pobierane żadne opłaty oraz prowizje związane z ich udostępnianiem i obsługą, oprocentowanie pożyczki jest zmienne, jednakże nie wyższe niż stopa referencyjna wyznaczona z wytycznymi Komisji Europejskiej. Warto wiedzieć, że pożyczka płynnościowa nie może nakładać się z finansowaniem z innych funduszy i środków Unii Europejskiej.